Пи: различия между версиями

52 байта добавлено ,  4 года назад
нет описания правки
Нет описания правки
Нет описания правки
<font size="5"><math>\pi~</math></font> (келдв '''«пи»''') гидг [[тогтн]] [[Тугриглһан|тугриглһанə]] ут [[Диаметр|диаметрин]] утд хәрцән тусчад бəəнə.
 
<font size="5"><math>\pi~</math></font> гидг [[тогтн]] бийнь [[җигтә тойг]]. Энүнə [[берк]] m/n бəəдлтə [[үүлмр]] болдг биш, энд m болн n [[бүкл тойг]] бəəх зөвтə. Тигəд, энүнə [[арвдгчтаарвадгачта үүлмррационал]] төгсхштөгсөхаш эс гиҗ давтврхшдавтаврахаш. Бас, <math>\pi</math> [[трансцендентн тойг]] болдгболдыг бəəнə, юн гихлə эн [[тойг]] [[заг]] [[зерг]] [[Алҗебр|алҗебрин]] [[Тоолдлһн|тоолдлһна]] [[аш]] болдгболдыг биш. Эн [[бəрмт]] 19 зунҗлнзунҗулан немшннемшин математикин ик күцәвр болв.
 
[[Грисн келн|Грисн]] үг <math>\pi~</math> [[Җонс Уильям|Җонс]] ([[1706]]) математичнрматематичнир мөр һарһдгһарһадаг билə. 1737ч [[Эйлер Леонард|Эйлерин Леонардин]] күцәврин хөөн цуһар керглҗəнəкергелҗəнə. Эн <math>\pi</math> үзгн темдгллһнтемдеглелһан түрүн үзг [[Грисн келн|Грисн]] үг төгрглһнтугриглһан (περιφέρεια) үндслҗәнəүндүсләҗәнə.
{{Белдлһн}}