Фермент - әмд тоот химин хүврүлһиг шулуһар болулдаг бод.