Нүр цес неех

Фермент - әмд тоот химин хүврүлһиг шулуһар болулдаг бод.