Әәшл:Заһсн

«Заһсн» әәшлк халхс

Эн әәшлд һанцхн халхта.