Арсан - мана цокцин бүркә, эн мана цокоциг һазаһасан му хорлота юмсас харсана. Зуг түрүн деерән эн юм илһильнә мөч болна. Арсар дамҗаҗ көлсан һарна. Көлсн арсанд бәдг көлснә үрмүг бульчрахаһас хурдуман. Эн шеснад бәдг әдл юмс зуг баһ болхас биш, урсусан усн болдаман. Көлсән манас даңгин (й)илһираҗ һардаман, болв икәр көлсан манд халун болхала һардаман. Халун манд, һазаһас ирдг дуланас, келхед нарна, бешин эскәлә дотур дуланас, келхед мана цокоц гүҗрҗ көдлмш кесн цагат болдоман.

Арсна бүрдәц
Арсан микроскопд
Күүнә арсан

Арсан хәләҗ харлаһан.Править

Арсиг хәләҗ харх керег мана эрүл-дорүл болхин төлә кергетә. Кир болын шора дахад мана арсан деер кесег микроб болн талдан олын зүсн арсна гем ирүлдүг үүрмг әмтә юмс суна. Арсна гем-машулдаг-тадн медедег бишийт, энүг йир бичкин шалз һарһадаг биший; талдан чигин кесег арсана гем бәнә. Эн гемес эс авхин төлә арсан цевр бәрҗ бәх кергетә. Тер дотур һаран дару-дарунь уһаҗ бәх кергетә, тер юнгад гихлә эн юмнас икәр киртинә. Дару дарунь толһаһан уһаҗ бәх кергетә. Цаг цагатань дола хонгин нег баньд орҗ бәх кергетә. Арсан шархаталһан әмшегтә. Зәрмдән арсан әрвәҗ уга маҗәҗ оркав чигин энүгәрнь гем һарһадаг микроб орна. Тер учрар арсан шархатахам биш. Кемр арсандан шарх һарһаҗ оркасан цагтан, шархан цевр усар уһаҗ оркад, йод түркичкәд, цевр сернеҗал эскәлә кенчерәр боҗ оркох кергетә. Йодар шархад орсн микробиг алад, цевр бодһа киртихәснь хальчлах. Шархан киртәснәс авн ик му йовудла болхинь санҗ бәх кергетә.