Арсн - мана цокцин бүркә, эн мана цокциг һазаһасн му хорлтта юмсас харсна. Зуг түрүн деерән эн юм илһлнә мөч болна. Арсар дамҗҗ көлсн һарна. Көлсн арснд бәдг көлснә үрмг бульчрхаһас хурдмн. Эн шеснд бәдг әдл юмс зуг баһ болхас биш, урссн усн болдмн. Көлсн манас даңгин (й)илһрҗ һардмн, болв икәр көлсн манд халун болхла һардмн. Халун манд, һазаһас ирдг дуланас, келхд нарна, бешин эсклә дотр дуланас, келхд мана цокц гүҗрҗ көдлмш кесн цагт болдмн.

Арсна бүрдәц
Арсн микроскопд
Күүнә арсн

Арсан хәләҗ харлһн.Ясвр

Арсиг хәләҗ харх керг мана эрүл-дорүл болхин төлә кергтә. Кир болн шора дахад мана арсн деер кесг микроб болн талдан олн зүсн арсна гем ирүлдг үүрмг әмтә юмс суна. Арсна гем-машулдг-тадн меддг бишийт, энүг йир бичкн шалз һарһдг биший; талдан чигн кесг арсна гем бәнә. Эн гемс эс авхин төлә арсан цевр бәрҗ бәх кергтә. Тер дотр һаран дару-дарунь уһаҗ бәх кергтә, тер юнгад гихлә эн юмнас икәр киртнә. Дару дарунь толһаһан уһаҗ бәх кергтә. Цаг цагтань дола хонгин нег баньд орҗ бәх кергтә. Арсан шархталһн әмшгтә. Зәрмдән арсан әрвҗ уга маҗҗ оркв чигн энүгәрнь гем һарһдг микроб орна. Тер учрар арсан шархтахм биш. Кемр арсндан шарх һарһҗ орксн цагтан, шархан цевр усар уһаҗ оркад, йод түркчкәд, цевр сернҗл эсклә кенчрәр боҗ оркх кергтә. Йодар шархд орсн микробиг алад, цевр бодһа киртхәснь хальчлх. Шархан киртәснәс авн ик му йовдл болхинь санҗ бәх кергтә.