Басң өдр - Пурвә Бембә хойр өдрин хоорнод бәәдег өдр. Тер нерн Басң һарига өдр таана. Йоста тавдыгче долан хонгин өдр бәәнә, зәрм орн-нутугт зурһадгеч өдр.