Нүр цес неех
Башнта
Нерн Башнта
Терскн Нерн Городовиковск
Балһсна Зүүл Орсин Ниицәнә хотл балһсн
Улс Әмтн 9 010 [1]
Xurulzankavy.jpg

Бәәшңтә (орс. Городовиковск) — Хальмг Таңһчин мөндр (хөөн 1971). Городивиковин улсин цутхлң Хальмг Таңһч. Бүүрлсн әмтн: 15 миңһн күн улста (2005).

ЗаалтЯсвр