Олна онлд, нег чигин олн һарһал уга олн Бүгдə олн болхав.

Боломҗин онлад, нег чигин олн һарһал уга йовдл бəəдег зергин харан Бүгдə олн болхав.