Генүләч (эллинмудин μάρτυς, латин martyr, арабмудин شهيد (шахид)) — зәрм шаҗна медрл болҗана. Тер медрл эн бүгд утхта: генүләч дала зовлң һарсн, шаҗн батлсн күмн.

Jean-Léon Gérôme - The Christian Martyrs' Last Prayer - Walters 37113.jpg

Кирс шаҗнПравить

Генүләч кирс шаҗт "герч" үндстә. Икңк хүвнь генүләчнр кирс шаҗна көөлһнә цагт зовлң авла.

Лал шаҗнПравить

Генүләчин йовдл лал шаҗт маш ик өргәл-тәкл тоогдад болҗана.