Jean-Léon Gérôme - The Christian Martyrs' Last Prayer - Walters 37113.jpg

Генүләч (эллинмудин μάρτυς, латин martyr, арабмудин شهيد (шахид)) — зәрм шаҗна медрл болҗана. Тер медрл эн бүгд утхта: генүләч дала зовлң һарсн, шаҗн батлсн күмн.

Кирс шаҗнЯсвр

Генүләч кирс шаҗт "герч" үндстә. Икңк хүвнь генүләчнр кирс шаҗна көөлһнә цагт зовлң авла.

Лал шаҗнЯсвр

Генүләчин йовдл лал шаҗт маш ик өргәл-тәкл тоогдад болҗана.