Шишлң халхс

Томъялвр
  • Йирин шишлң халхс.
  • Хөрәтә шишлң халхс.

Ясвр үүлчллһнә илдклмүд

Халхсин җигсәлтс

Бүртклиг удрдх

Кергләчнр болн теднә эрк

Сүүлин хүврлтс болн логмуд

Медиаһин таларк медәлл болн оруллтс

Өггдл болн кергсл

Чиглүлдг шишлң халхмуд

Ик кергләтә халхс

Халхин кергслмүд

Спамас зевсг

Инструменты от команды роста

Бусд шишлң халхс