Ленцин зокал — күслүлсан электротурглана зөрүүллһн цәәлһедег зокал.

Күслүлсан электротурглана зөрүүлүлһан даңгинид учрасан хүврулһанд эс гиҗ җисәнд эсрегү.