Эсв - хуучн беркин, кевин туск ном. Эсв кергтә юмна чинрмүдиг шинҗләд, эниг товчлгч бәәнә.

Һол авцЯсвр

Юмна чинр эсвин келәр иткүл нерәдлнә. Чаңһ ухана тоолврар, онл юмна туск тосхмн. Эн онл эвсин үлгүр бәәнә.

ТууҗЯсвр

 
Кипу, инкуд то бичлх олзсн

Колмогорин пандита эн эсвин тууҗа бәәһүлт сана һарһав.

  • Эсвин төрлт - то, аһу, зә болв нань чигн төрмүд һарсн цаг.
  • Амр эсв.
  • Даалһврин шинҗллһн.
  • Ода цагин эсв.

Һол төрмүдЯсвр