Немсән җил

(Немсн җил талас туусн)

Немсн җил (лтн. bis sextus — «хойрдгч зурһадгч») григорин болн юлин литин һурвн җирн һурһан өдртә җил болҗана. Тер учрар немсн җил нег хонгла кирин җилиг икәр. Тиим җил 46 он мана һалвин күртл Роман гүрнә хан Һай Юуль Цеесәр кергллһнд орлцулв. Дөрвдгч тоот җил немсн бәәдг болҗана, болв тер зокалас зәрм һарһлт бәәнә.

Григорин литЯсвр

Хаврин өдр сө хойр теңшәрлһнә хоорнд цаг 365 хонг 5 час 48 минут 46 секунд ударна; дундн юлин литн җилин цаг 365,25 хонгта; эднә йилһән 11 минут 14 секунд болх. Тер завсрар 128 җилмүд болзг хонг шаху.

Зәрм зунҗл болзг, хаврин өдр сө хойр теңшәрлһнә өдрин көндллһн үзсн болв. XVI арвҗд тер теңшәрлһн 10 хонгар Моһа сарин 21 деер ирлә. Тиим эндү чиклхәр болн тоньлхар, 1582 он роман аав Григорий XIII лит шинрүлв. Дунд литн болн нарна җилмүд нег-негән сәәнәр таарлхар, немсн җилин зокал сольҗ. Тегәд дөрвдгч тоот зунас хувалдг, болв дөрвн зунас хувалдг уга һарһлт бәәнә.

Үлгүрнь:

  • 1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300 он - немсн биш.
  • 2000, 2004, 2008 он — немсн. Немсн болхла, Лу сарин 29 немсмн.

Дәкәд умштнЯсвр