Пифагор Самосийин (мана үйин өмнә 6 арвҗн.), эртни грекин күңклч, шаҗна болн бодлһна үүлдәч, эсвч. Пифогореизм үүдәсмн - эртни күңклтд хамгин нөлә урсхул. Бүкл тооһин болн хәрцлин ордс, тегш өнцгтә һурвлҗна талын хоорндк хәмәннә нутлһ Пифагор харһв.

Pythagoras in the Roman Forum, Colosseum.jpg