Проми́ле (латин pro mille) — нег миңһна хүв, 0,1 процент. Кедү миңһна хүвс кемҗән бәрдг гиҗ бичнә Улгүрнь:

  • 1 ‰ = 1⁄1000 = 0,001 = 0,1 %
  • 0 ‰ = 0
  • 0,07 ‰ = 0,00007
  • 30 ‰ = 0,03
  • 45,1 ‰ = 0,0451
  • 1000 ‰ = 1
  • 2000 ‰ = 2
  • 10 ‰ = 1 %

Түдлуһнә темдег

Апостроф темдег ( ' )
хавсыр ( [ ], ( ), { }, ⟨ ⟩ )
давхар цег ( : )
цеглегеч ( , )
татасан ( , , , )
элипсис цег ( , ... )
хәәкрегче темдег ( ! )
цег ( . )
гуйлемет хашалта ( « » )
дефис татасан ( -, )
сургуч темдег ( ? )
хашалта ( ‘ ’, “ ” )
цег цегләч хойр ( ; )
слеш ( / )
солидус темдег ( )
Үгин әңгәләләгче
зә темдег ( ) () () ( ) () () ()
interpunct ( · )
Бугд барин керг
амперсанд темдег ( & )
эт темдег ( @ )
астериск темдег ( * )
бекеслеш ( \ )
маркер темдег ( )
циркумфлекс темдег ( ^ )
копирайт зөвин темдег ( © )
мөңгөнә темдег бүгд: ( ¤ )
валюта: ( ฿, ¢, , $, , ƒ,
, , , , £, ,
¥, , , , ,
, , , )
типограф темдег ( , )
градус темдег ( ° )
давтах темдег ( )
Көмрөг хәәкрәгче темдег ( ¡ )
Көмрөг сургуч темдег ( ¿ )
саралҗин темдег ( # )
номер темдег ( )
тоологче темдег (º, ª)
Процент ( %, ‰, ‱ )
улан мөр темдег ( )
апостроф ( )
бүртүклүсүн бара темдег ( ® )
параграф темдег ( § )
тус темдег ( )
зокьял темдег ( )
тильда темдег ( ~ )
гүүлгәнә темдег ( )
онлух темдег ( _ )
боса зурасын ( |, ¦ )
Шишлиң барин керг
астеризм темдег ( )
һо булңут темдег ( )
заадг буулһавр темдег ( )
тегәд темдег ( )
юңгад темдег ( )
интерробаң ( )
хөкөр темдег ( ؟ )
келгедлөһәнә темдег ( )
заавар темдег ( )
дуһу темдег ( )

Нег килограма промиле нег грам болна. Тонын промиле — килограм.

Кемҗәд промилед

ясврлх

Зәрм кемҗәс промилед бичнә. Үлгүрәр, усна давсн, әркин то күүнә цусд.

Дәкәд хәләтн

ясврлх