Рационал тойг

Ямаран болв чигин хойр тойгин хүвәр a/b Рационал тойг болхий зуг хувагч b хоосн тойг (0) болх биш. Хувагче b 1 болхала ямаран болв чигин Бүкл тойг Рационал тойг болх. Рационал тойгин олн темдегта болдыг бәәнә.