Тайван (Китдн: 臺灣島; тууҗин Китдн: 大灣島 / 台員島 / 大員島 / 台圓島 / 大圓島 / 台窩灣島), талдан нерн Формоза (Китдн: 福爾摩沙島; Португишас авчксн: Ilha, "сəəхн (арл)" ) гидг арл Китдн арлн дунд хамг ик арл болдг. Тайван арл Тайванын теңгсин холас зюнһар халхд бəəнə. Хойрдгч Делкән Дән цагтас Тайван арлд хуучн Китдн залвр ода чигн бəəнə.