Темсн гидг үгәр ямаран чигн урһмлин, яңһгас талдан, иддг хүв кемәнә. Хальмг келнд зер-земш темснә зүсн болҗ меддгднә. Ботаникд темсн яңһгас болн зер-земшәс йилһгәд, темсн гиҗ өвсрхг урһмлин иддг хүв кемәнә.

Темсн Филиппин гидг орн-нутгин базрт

Темсн күмнә теҗилин - эркн хүвәр. Номтнрин тоолврар бөдүн күн өдр болһн 600 г темсн идх зөвтә[1].

Темснә хуваллһнПравить

Ботаникд темснә дарани зүүлс ончлна:

ЗаалтПравить

  1. http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8/