Нүр цес неех
Темсн Филиппин гидг орн-нутгин базрт

Темсн гидг үгәр ямаран чигн урһмлин, яңһгас талдан, иддг хүв кемәнә. Хальмг келнд зер-земш темснә зүсн болҗ меддгднә. Ботаникд темсн яңһгас болн зер-земшәс йилһгәд, темсн гиҗ өвсрхг урһмлин иддг хүв кемәнә.

Темсн күмнә теҗилин - эркн хүвәр. Номтнрин тоолврар бөдүн күн өдр болһн 600 г темсн идх зөвтә[1].

Темснә хуваллһнЯсвр

Ботаникд темснә дарани зүүлс ончлна:

ЗаалтЯсвр