Чайковский, Петр Ильич


Sin escudo.svg
Нерн Пөтр Чайковский
Эрдм композитор
Җенр Классик көгҗм
Белдлһн   Эн зүүл белдлһн. Та төслд эн халхиг өргҗүләд дөң өгҗ чаднат.