Юан өнчин төр - моңһл хаанар заалсн Китдин орн (1271—1368 җилд).

Юан өнчин төрин девскр һазр (1294 он)

Императоры династии Юан Править

1271—1368
Нернь Җирһлин цаг Заалтин цаг Заалтин уран Хурла үкл хөөн нернь
Хүвлә 1215-1294 1271-1294 Җуңтуң (1271-1264)
Җиюан (1264-1294)
Ши-цзу
Төмр 1265-1307 1294-1307 Юанҗен (1295-1297)
Даде (1297-1307)
Чең-зуң
Хәәшң 1281-1311 1307-1311 Җида
(1308-1311)
У-зуң
Буйнт]] 1285-1328 1311-1320 Хуаңциң
(1311-1320)
Жен-зуң
Гегән хан 1303-1323 1320-1323 Җиҗи
(1320-1323)
Ин-зуң
Йисн-Төмр 1276-1328 1323-1328 Тайдиң
(1323-1328)
Тайдиң-ди
Ариг-Буга 1230-1328 1328 Тяншун
(1328)
Тяншун-ди
Хошила 1300-1329 1328-1329 Чжишун
(1329)
Ю-җу
Туг-Төмр 1304-1332 1329-1332 Тяньли
(1329-1332)
Вен-зуң
Ринчнбал 1326-1332 1332 уран уга Ниң-зуң
Тоһн-Төмр 1320-1370 1333-1368 Юантуң
(1333-1368)
Шун-ди