Әәшл:Орсин Ниицән

(Әәшл:Аһша төгәлң-с чиглүлгдв)

Әңгин бөлг

Эн әңгллд зөвкн дарук дед әңглл бәәнә. Эн әңгллд ниит 32-ас дарук 32 дед әңглл бәәнә.

«Орсин Ниицән» әңгин халхс

Эн әңглл зөвкн дарук халхсиг аһулҗ бәәнә.