Әңгин бөлг

Эн әңгллд зөвкн дарук дед әңглл бәәнә. Эн әңгллд ниит 7-ас дарук 7 дед әңглл бәәнә.

U

«User en» әңгин халхс

Ниит 147-ас дарук 147 халхс эн әңгллд бәәнә.