Эн хальмг келәр келдег демнечнәр бәәнә.

  • {{user xal-0}} зура хальмг келәр келдег уга демнечег темдеглҗәнә;
  • {{user xal-1}} зура хальмг келәр невчик келдег демнечег темдеглҗәнә;
  • {{user xal-2}} зура хальмг келәр сәәнәр келдег демнечег темдеглҗәнә;
  • {{user xal-3}} зура хальмг келәр йоста сәәнәр келдег демнечег темдеглҗәнә;
  • {{user xal-4}} зура хальмг келәр төрсын күн мет келдег демнечег темдеглҗәнә;
  • {{user xal-5}} зура хальмг келәр эрдим-сурһульта келдег демнечег темдеглҗәнә;
  • {{user xal-N}} зура хальмг келәр төрсын күн келдег демнечег темдеглҗәнә.

Талдан келде бичисын зурас та энд үзҗ чаднат.

Күүкн әәшлүд

Эн әәшлд 3 күүкн әәшл 3 тооһас.

U