Хойрйиртмҗин тойг 1 болн 3 хоорнд.

ЭсвПравить

Хойр һанцхн хошадлдг болн түрүн экн тойг

ЧинрПравить

Болв чигн тойгта  :

x + x = 2 · x
x · x = x²

ТалданПравить

Бурхн-шаҗд, сойлд хойр ик чинртә тойг.