Бельҗмудин Нутг

Бельҗмудин Нутг
{{{Түрүнь авгатань нерәдләһан}}}
Флаг Герб
Флаг Герб
Location Belgium EU Europe.png
Эклицан 1830
Келн дораһазрмудин, пранцсин, немшин.
Хотл Балһсн Брюссель
Икәр балһсн Брюссель, Антверпен, Гент, Льеж, Шармруа, Брюгге
Орн-нутгин тогтац Хаана йосн
Һардачнрин үүл Филип
Һардачнр Шарль Мишель
Усна процент 6,4 %
Валют Евро (EUR)
Тавцың Лав Домен .be
Телефона код +32


Бельҗмудин Орн Нутг (пранцсар Royaume de Belgique) - Европд бәәдг орн нутг. 2005 җилин тодигәр эн орн нутгт 10,511,000 әмтн бәәдг билә.

Бельҗмудин Орн Нутгин хотл балһсна нерн - Брюссель.


 
Европин орн-нутг

Өстрмүдин Орн | Азермудин Орн | Арнагудин Орн | Андормудин Нутг | Хемшудин Орн | Цаһанорсин Орн | Бельҗмудин Нутг | Болгармудин Орн | Босмудин болн Херцегудин Орн | Ватикан Балһсн | Ик Бритишин болн Ар Гәәлгүдин Ниицәтә Нутг | Хунһармудин Орн | Ниицәтә Немшин Орн | Грисин Орн | Гүрҗмүдин Орн | Данскгин Нутг | Гәәлгүдин Орн | Ислгудин Орн | Эспанмудин Нутг | Италмудин Орн | Хасгудин Орн¹ | Кипрудин Орн | Латдин Орн | Литдин Орн | Лихтенштейна Нутг | Лүксин Балһсна Нутг | Масидин Орн | Малтдин Орн | Молдавмудин Орн | Монакин Нутг | Недерлендин Нутг | Ноорскгин Нутг | Польшин Орн | Португишин Орн | Пранцсин Орн | Румудин Орн | Сан Маринмудин Орн | Серпудин Орн | Словакудин Орн | Словенмудин Орн | Туркгудин Орн¹ | Украинмудин Орн | Суһомудин Орн | Хорватин Орн | Хар Уулин Орн | Чекмудин Орн | Свисин Ниицән | Сведин Нутг | Эстдин Орн | Орсин Ниицән¹


Үлмәд девскр һазр: Акротирин болн Декелин Һазр | Аландин Арлс | Гөрнзин Арл | Гибралта Балһсн | Җерсин Арл | Мэнин Арл | Форойсин Арлс | Свалбард | Ян Майенин Арл

Медҗ Гөрдлтә Орн Нутгин буулһавр (үннәр эврән бәәдг): Апсин Таңһч | Косовин Таңһч | Уулта Карабахин Таңһч | Днестр Кевсин Молдавмудин Таңһч | Ар Кипрудин Таңһч | Өвр Өседин Таңһч

¹ Һолар Азин төләд