Фрукттар - шимтә идидг модна аль бутын темсн.

Фрукттар

Зер-земш - ахута болн бәәцин үг. Ботаникд эн үгин ормд "темсин" гидиг үг олзлна.

Зөв дундын ур-аhард урhудуг фрукттар ясврлх

Роозин (Rosaceae) төрлт ясврлх

Олн яста

Нег яста

Талдан роозин (Rosaceae) төрлөтин элчинир

Хавгин төрлт ясврлх

  • Тарус (Citrullus vulgaris; Cucurbitaceae)
  • (Cucumis melo; Cucurbitaceae)

Талдан зөв дундын климатд урhудуг фрукттар ясврлх

Субтропическ ур-аhард урhдг фрукттар ясврлх

Ик экономикин ид-чинир цитрусин зүүл бәрнә

Талдан зер-земш ясврлх