Зер-земш - шимтә иддг модна аль бутын темсн.

Земш

Зер-земш - ахута болн бәәцин үг. Ботаникд эн үгин ормд "темсн" гидг үг олзлна.

Зөв дундын ур-аhард урhдг зер-земшЯсвр

Роозин (Rosaceae) төрлтЯсвр

Олн яста

Нег яста

Талдан роозин (Rosaceae) төрлтин элчнр

Хавгин төрлтЯсвр

  • Тарус (Citrullus vulgaris; Cucurbitaceae)
  • (Cucumis melo; Cucurbitaceae)

Талдан зөв дундын климатд урhдг зер-земшЯсвр

Субтропическ ур-аhард урhдг зер-земшЯсвр

Ик экономикин ид-чинр цитрусин зүүл бәрнә

Талдан зер-земшЯсвр