Мигмр өдр - Сарң Үлмҗ хойр өдрин хоорнод бәәдег өдр. Тер нерн Марс һарига өдр таана. Йоста хойрдагче долан хонгин өдр бәәнә, зәрм орн-нутугт һурвыдгеч өдр.