Сарң өдр - Нарн Мигмр хойр өдрин хоорнд бәәдг өдр. Тер нерн Сарин (дахуль) өдр таана. Йоста түрүн долан хонгин өдр бәәнә, зәрм орн-нутгт хойрдгч өдр.