(келдв «пи») гидг тогтн тугриглһанə ут диаметрин утд хәрцән тусчад бəəнə.

гидг тогтн бийнь җигтә тойг. Энүнə берк m/n бəəдлтə рационал болдыг биш, энд m болын n бүкл тойг бəəх зөвтə. Тигəд, энүнə арвадгачта рационал төгсөхаш эс гиҗ давтаврахаш. Бас, трансцендентн тойг болдыг бəəнə, юн гихилə эн тойг заг зерг алгебрин тоолдолһана аш болдыг биш. Эн бəрмәт 19 зунҗулан немшин математикин ик күцәвр болв.

Грисн үг Җонс (1706) математичнир мөр һарһадаг билə. 1737ч Эйлерин Леонардин күцәврин хөөн цуһар кергелҗəнə. Эн үзгн темдеглелһан түрүн үзг Грисн үг тугриглһан (περιφέρεια) үндүсләҗәнə.