Константа

(Тогтн-с чиглүлгдв)

Константа гидиг тойг даң бәәдәг берк.

Шалдаг константа ясврлх

Темдг Недрин шаху Нерн Үй Недр Мөр һарһахла Темдегин то
π ≈ 3,141 592 653 589 793 238 462 643 383 279 502 88 пи, Архимедин константа математика Трансцендентн тойг ? 1 241 100 000 000
  ≈ 1,414 213 562 373 095 048 801 688 724 209 698 08 Пифагорн константа, Хойрас дөрвөлҗин уг математика Җигтә тойг 137 438 953 444
  ≈ 1,732 050 807 568 877 293 527 446 341 505 872 37 Теодорусан константа, Һурвас дөрвөлҗин уг математика Җигтә тойг

Литератур ясврлх