Хүврүлһан

(Хүврлһн талас туусн)

Хүврүлһан гиж темдег оңдан болдыг берк орнд зогсaд бəəдәг. Хүврүлһна кергелех тогтна кергелхин сөрү.